دوره ها


کوچکســـال

نوجــــوان

بزرگســــال

اخبـــار و مقالات

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

American File 2/A خانم بهرامی 15:00-16:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

Got It 1/B خانم محمدی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

American File S/B خانم بهرامی 16:30-18:00

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

Crash Course 2 خانم سجادیه 17:30-18:45

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

Got It 1/A خانم ابراهیمیان 17:00-18:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

American File 2/B Final Exam خانم قرغانی 17:30-19:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

American File 3/A استاد رخام 18:30-20:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

American File 1/B خانم ابراهیمیان 18:30-20:00

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

Got It 3/B خانم بخت همت 19:00-20:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/09/09

Got It 1/B خانم گرجی 19:00-20:30

ادامه

دوره هــای خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره هــای نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.

دوره هــای گروهی

دورههای گروهی به صورت کلاسهای 5 الی 10 نفره میباشد.این دوره از کلاسها به صورت ترمیک و برای تمام سنین قابل برگزار میباشد.تعداد جلسات برای گروه کوچکسال 17جلسه و برای بزرگسال 20 جلسه میباشد.