دوره ها


کوچکســـال

نوجــــوان

بزرگســــال

اخبـــار و مقالات

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

AEF 1 استاد رخام 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

Back 4/A خانم طلایی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

AEF 3/A استاد سلمانی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

Got It S/B خانم گرجی 16:30-18:00

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

Backpack S/C خانم نجیبی 17:00-18:30

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

Backpack 2/A Final Exam خانم نجیبی 17:00-18:00

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

AEF 1/A استاد رخام 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

Round Up S خانم کارابدیان 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

Backpack 4/A خانم چرخابی 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

AEF 2 استاد صدرنیا 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

AEF 3/A استاد سلمانی 18:00-20:00

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

AEF 2/A دکتر پوربافرانی 18:15-19:45

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

Review of Pockets خانم نیازی 19:00-20:00

ادامه

آموزش آنلاین دوشنبه 1399/09/10

Backpack 2/C خانم چرخابی 19:00-20:30

ادامه

دوره هــای خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره هــای نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.

دوره هــای گروهی

دورههای گروهی به صورت کلاسهای 5 الی 10 نفره میباشد.این دوره از کلاسها به صورت ترمیک و برای تمام سنین قابل برگزار میباشد.تعداد جلسات برای گروه کوچکسال 17جلسه و برای بزرگسال 20 جلسه میباشد.