دوره ها


کوچکســـال

نوجــــوان

بزرگســــال

اخبـــار و مقالات

آموزش آنلاین آلمانی یکشنبه 1400/03/30

Starten Wir A1.1 استاد صادقیان 14:00-15:30

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی یکشنبه 1400/03/30

American File 1/B خانم ابراهیمیان 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی یکشنبه 1400/03/30

Backpack S/A Final Exam خانم نیازی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی یکشنبه 1400/03/30

American File 2/B خانم عبدالهی 17:00-19:00

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی یکشنبه 1400/03/30

Backpack 3/C Final Exam خانم طلایی 17:00-18:00

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی یکشنبه 1400/03/30

Got It 2/A خانم ابراهیمیان 17:45-19:15

ادامه

آموزش آنلاین آلمانی یکشنبه 1400/03/30

Menschen A1.2 استاد صادقیان 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی یکشنبه 1400/03/30

American File S/A خانم قرغانی 19:30-21:00

ادامه

دوره هــای خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره هــای نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.

دوره هــای گروهی

دورههای گروهی به صورت کلاسهای 5 الی 10 نفره میباشد.این دوره از کلاسها به صورت ترمیک و برای تمام سنین قابل برگزار میباشد.تعداد جلسات برای گروه کوچکسال 17جلسه و برای بزرگسال 20 جلسه میباشد.