دوره ها


کوچکســـال

نوجــــوان

بزرگســــال

اخبـــار و مقالات

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Phonics 6 خانم چرخابی 13:00-14:00

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Got It 2/B خانم گرجی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Backpack S/A خانم نیازی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

AEF 2/B خانم عبدالهی 17:00-18:30

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Got It 1/B خانم بهرامی 17:00-18:30

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Got It 2/A خانم ابراهیمیان 17:45-19:15

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Backpack 2/A خانم عباسیان 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Backpack 1/C خانم نیازی 17:45-19:15

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Menschen A1.2 استاد صادقیان 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Crash Course Starter خانم بهرامی 18:30-20:00

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

AEF S/A خانم قرغانی 19:30-21:00

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Review of Backpack 1 خانم ایزدی 19:30-21:00

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Workshop 4TA خانم ابراهیمیان 19:30-21:00

ادامه

آموزش آنلاین یکشنبه 1400/02/26

Roundup Starter خانم نادری 19:30-21:00

ادامه

دوره هــای خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره هــای نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.

دوره هــای گروهی

دورههای گروهی به صورت کلاسهای 5 الی 10 نفره میباشد.این دوره از کلاسها به صورت ترمیک و برای تمام سنین قابل برگزار میباشد.تعداد جلسات برای گروه کوچکسال 17جلسه و برای بزرگسال 20 جلسه میباشد.