دوره ها


کوچکســـال

نوجــــوان

بزرگســــال

اخبـــار و مقالات

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

AEF 5/B استاد رخام 15:30-17:30

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

German Kid 1 خانم اختری 16:00-17:00

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Got It 3/B خانم طلایی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Backpack 2/B خانم ابراهیمیان 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

AEF 1/A استاد رخام 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Backpack 3/A خانم ابراهیمیان 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Backpack 3/A خانم تیموری 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Backpack 1/A خانم چرخابی 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

American File 2/B دکتر پوربافرانی 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Crash Course 1 خانم گرجی 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Backpack S/C خانم ایزدی 19:00-20:30

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Backpack S/A خانم چرخابی 19:00-20:30

ادامه

آموزش آنلاین شنبه 1399/12/16

Backpack 3/B خانم تیموری 19:15-20:45

ادامه

دوره هــای خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره هــای نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.

دوره هــای گروهی

دورههای گروهی به صورت کلاسهای 5 الی 10 نفره میباشد.این دوره از کلاسها به صورت ترمیک و برای تمام سنین قابل برگزار میباشد.تعداد جلسات برای گروه کوچکسال 17جلسه و برای بزرگسال 20 جلسه میباشد.