دوره ها


کوچکســـال

نوجــــوان

بزرگســــال

اخبـــار و مقالات

آموزش آنلاین انگلیسی دوشنبه 1400/08/03

Got It S/A خانم آزیدهاک 15:45-17:15

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی دوشنبه 1400/08/03

Backpack 4/B خانم نادری 16:30-18:00

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی دوشنبه 1400/08/03

Backpack 3/C خانم نادری 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین انگلیسی دوشنبه 1400/08/03

Got It 2/A خانم گرجی 19:30-21:00

ادامه

آموزش آنلاین آلمانی دوشنبه 1400/08/03

Starten Wir A1 خانم اختری 20:00-21:30

ادامه

دوره هــای خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره هــای نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.

دوره هــای گروهی

دورههای گروهی به صورت کلاسهای 5 الی 10 نفره میباشد.این دوره از کلاسها به صورت ترمیک و برای تمام سنین قابل برگزار میباشد.تعداد جلسات برای گروه کوچکسال 17جلسه و برای بزرگسال 20 جلسه میباشد.