دوره ها


کوچکســـال

نوجــــوان

بزرگســــال

اخبـــار و مقالات

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

AEF 2/B دکتر پوربافرانی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Crash Course 2 خانم قرغانی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Got It 1/B خانم ابراهیمیان 16:10-17:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Backpack 4/C خانم طلایی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Got It 1/B خانم بهرامی 17:00-18:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Crash Course 3 دکتر پوربافرانی 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

AEF 1/B استاد سلمانی 17:45-19:15

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Got It 1/B خانم ابراهیمیان 17:45-19:15

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

AEF 2/A Final Exam خانم بهرامی 18:00-20:00

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Crash Course 2 خانم گرجی 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Backpack 2/C خانم طلایی 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Review of Backpack 1 خانم ایزدی 19:30-21:00

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Q Skills 5/B استاد مولانا 20:00-21:30

ادامه

آموزش آنلاین سه شنبه 1400/01/31

Menschen A1.2 استاد صادقیان 20:15-21:45

ادامه

دوره هــای خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره هــای نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.

دوره هــای گروهی

دورههای گروهی به صورت کلاسهای 5 الی 10 نفره میباشد.این دوره از کلاسها به صورت ترمیک و برای تمام سنین قابل برگزار میباشد.تعداد جلسات برای گروه کوچکسال 17جلسه و برای بزرگسال 20 جلسه میباشد.