دوره ها


کوچکســـال

نوجــــوان

بزرگســــال

اخبـــار و مقالات

آموزش آنلاین چهارشنبه 1399/11/08

AEF 1 استاد رخام 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین چهارشنبه 1399/11/08

AEF 5/A دکتر پوربافرانی 16:00-18:00

ادامه

آموزش آنلاین چهارشنبه 1399/11/08

Got It 3/B خانم طلایی 16:00-17:30

ادامه

آموزش آنلاین چهارشنبه 1399/11/08

BP S/B خانم چرخابی 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین چهارشنبه 1399/11/08

BP 3/A خانم ابراهیمیان 17:30-19:00

ادامه

آموزش آنلاین چهارشنبه 1399/11/08

AEF 2/B دکتر پوربافرانی 18:00-19:30

ادامه

آموزش آنلاین چهارشنبه 1399/11/08

AEF 3/B دکتر پوربافرانی 19:30-21:00

ادامه

آموزش آنلاین چهارشنبه 1399/11/08

IELTS استاد اسماعیلی 19:00- 21:00

ادامه

دوره هــای خصوصی

دوره های خصوصی به صورت تک نفره برای تمامی سنین برگزار میگردد.تعداد جلسات برای هر فرد بستگی به سطح و سن اشما دارد.این دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری است.شهریه این دوره پس از تعیین سطح به شما اعلام میگردد.

دوره هــای نیمه خصوصی

دوره های نیمه خصوصی به صورت کلاسهای 2 نفره برگزار میگردد.این دوره نیز برای تمامی سنین قابل برگزاری است و تعداد جلسات هر دوره و شهریه پس از تعیین سطح اعلام میگردد.

دوره هــای گروهی

دورههای گروهی به صورت کلاسهای 5 الی 10 نفره میباشد.این دوره از کلاسها به صورت ترمیک و برای تمام سنین قابل برگزار میباشد.تعداد جلسات برای گروه کوچکسال 17جلسه و برای بزرگسال 20 جلسه میباشد.