قوانین تعیین سطح:

        1- آزمون تعیین سطح توسط یکی از کارشناسان مورد تأیید موسسه برگزار می شود و تمامی مراجعه کنندگان محترم، قبل از ثبت نام اصلی ملزم به شرکت در این آزمون هستند.

2- متقاضیان بعد از تعیین سطح، مجاز به شرکت در آزمون مجدد نبوده و در صورت اعتراض به تعیین سطح خویش، بعد از شرکت در سه جلسه کلاس آموزشی تعیین شده، این اعتراض توسط استاد مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید استاد کلاس، زبان آموز مجدداً تعیین سطح می شود.

3- تعیین سطح سه ماه اعتبار دارد. همچنین زبان آموز مجاز به نشستن در کلاس بالاتر یا پایین تر از سطح تعیین شده نمی باشد.(مگر در مواقع مورد تشخیص توسط کارشناس آموزش)

4- مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به زبان آموز این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.

 

تعیین سطح و مشاوره


تعیین سطح کتبی
هزینه : 45,000
تعیین سطح شفاهی
هزینه : 35,000
مشاوره
هزینه : 75,000

0 تومان

کد امنیتی را وارد کنید