1- تمامی مراجعه کنندگان محترم قبل از ثبت نام اصلی ملزم می باشند در آزمون تعیین سطح که توسط یکی از کارشناسان مورد تأیید موسسه برگزار می گردد، شرکت نمایند
2- زبان پژوهان بعد از تعیین سطح مجاز به تعیین سطح مجدد نبوده و در صورت اعتراض به تعیین سطح خویش، بعد از شرکت در کلاس تعیین سطح شده این اعتراض توسط استاد بعد از سه جلسه آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید استاد کلاس، زبان پژوه محترم توسط کارشناس مجدداً تعیین سطح می گردد.
3- تعیین سطح دارای سه ماه اعتبار می باشد. همچنین زبان پژوه مجاز به نشستن در کلاس بالاتر یا پایین تر از سطح تعیین شده نمی باشد مگر در مواقع مورد تشخیص توسط کارشناس آموزش.
4- مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به زبان آموز این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
5- هزینه تعیین سطح 30000 تومان می باشد و در صورت ثبت نام، این مبلغ از شهریه زبان آموز کسر می گردد.

تعیین سطح