1- آزمون تعیین سطح توسط یکی از کارشناسان مورد تأیید موسسه برگزار می شود و تمامی مراجعه کنندگان محترم، ملزم به شرکت در این آزمون هستند.

2- متقاضیان بعد از تعیین سطح، مجاز به شرکت در آزمون مجدد نبوده و در صورت اعتراض به تعیین سطح خویش، بعد از شرکت در کلاس تعیین شده، این اعتراض بعد از سه جلسه آموزشی توسط استاد مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت تایید استاد کلاس، زبان آموز  توسط کارشناس مجدداً تعیین سطح می شود.

3- تعیین سطح سه ماه اعتبار دارد. زبان آموز مجاز به نشستن در کلاس بالاتر یا پایین تر از سطح تعیین شده نمی باشد.(مگر در مواقع مورد تشخیص توسط کارشناس آموزش)

4- مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به زبان آموز این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
5- هزینه تعیین سطح 50000 تومان می باشد و در صورت ثبت نام، این مبلغ از شهریه زبان آموز کسر می گردد. 

 

 

تعیین سطح