دوره های ترم تابستان 1403، دپارتمان بزرگسال

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دوره های انگلیسی زبان مهر در ترم تابستان 1403 برای گروه سنی بزرگسال بالای  18 سال به شرح زیر است:

نام دوره سطح روزهای برگزاری تاریخ شروع ساعت کلاس وضعیت
AEF S/A بزرگسال روزهای زوج 1403/04/02 19:00-20:40 ثبت نام
AEF S/A بزرگسال روزهای فرد 1403/03/31 08:30-10:10 ظرفیت محدود
AEF S/B بزرگسال روزهای زوج 1403/04/02 08:30-10:10 تکمیل ظرفیت
AEF 1/A بزرگسال روزهای زوج 1403/05/01 08:30-10:10 ثبت نام
AEF 1/A بزرگسال روزهای زوج 1403/04/16 19:00-20:40 ثبت نام
AEF 1/B بزرگسال روزهای فرد 1403/03/31 19:00-20:40 تکمیل ظرفیت
AEF 2/A بزرگسال روزهای فرد 1403/05/02 10:45-12:20 ثبت نام
AEF 2/B بزرگسال روزهای فرد 1403/03/31 19:00-20:40 در حال تکمیل
AEF 2/B بزرگسال روزهای فرد 1403/04/02 20:40-22:10 تکمیل ظرفیت
AEF 3/A بزرگسال روزهای زوج 1403/04/02 17:20-19:00 تکمیل ظرفیت
AEF 4/A بزرگسال روزهای فرد 1403/03/31 19:00-20:40 ثبت نام
AEF 5/A بزرگسال روزهای فرد 1403/04/17 17:20-19:00 تکمیل ظرفیت
Speak Now 1 مکالمه روزهای زوج 1403/04/02 12:20-14:00 ثبت نام
Speak Now 1 مکالمه روزهای فرد 1403/04/03 09:00-10:40 ثبت نام
Speak Now 2 مکالمه روزهای زوج 1403/04/02 15:45-17:15 ثبت نام