دوره های ترم تابستان 1403، دپارتمان نوجوان

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (نوجوان)

دوره های انگلیسی زبان مهر در ترم تابستان 1403 برای گروه سنی نوجوانان 12 تا 18 سال به شرح زیر است:

نام دوره سطح روزهای برگزاری تاریخ شروع ساعت کلاس وضعیت

Pre got /A

نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 15:45-17:15 تکمیل ظرفیت
Pre got /A نوجوان روزهای فرد 1403/03/31 10:45-12:20 ثبت نام
Pre got /B نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 10:45-12:20 ظرفیت محدود
Pre got /B نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 15:45-17:15 ثبت نام
Got It S/A نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 10:45-12:20 ثبت نام
Got It S/A نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 12:20-14:00 ثبت نام
Got It S/B نوجوان روزهای فرد 1403/03/31 10:45-12:20 ثبت نام
Got It 1/A نوجوان روزهای فرد 1403/03/31 10:45-12:20 ثبت نام
Got It 1/A نوجوان روزهای فرد 1403/03/31 19:00-20:40 در حال تکمیل
Got It 1/B نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 19:00-20:40 ظرفیت تکمیل
Got It 1/B نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 09:00-10:40 در حال تکمیل
Got It 2/A نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 10:45-12:20 ثبت نام
Got It 2/A نوجوان روزهای فرد 1403/03/31 15:45-17:15 ظرفیت محدود
Got It 3/A نوجوان روزهای زوج 1403/04/09 19:00-20:40 ثبت نام
Got It 3/B نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 15:45-17:15 ظرفیت تکمیل
Crash Course 1 نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 10:45-12:20 ثبت نام
Crash Course 1 نوجوان روزهای فرد 1403/03/31 17:20-19:00 ثبت نام
Crash Course 2 نوجوان روزهای فرد 1403/03/31 09:00-10:40 ظرفیت محدود
PET A پیشرفته  نوجوان روزهای زوج 1403/05/01 17:20-19:00 در حال تکمیل
PET B پیشرفته  نوجوان روزهای فرد 1403/04/17 17:20-19:00 ثبت نام
PET C پیشرفته  نوجوان روزهای فرد 1403/04/17 17:20-19:00 ظرفیت تکمیل
PET D پیشرفته  نوجوان روزهای زوج 1403/04/02 17:20-19:00 ثبت نام
PET D پیشرفته  نوجوان روزهای فرد 1403/05/14 17:20-19:00 ثبت نام