آئین نامه تخفیفات


1ـ تخفیف های در نظر گرفته شده  ویژه تسویه حساب کامل هر دوره است.
2ـ تخفیفات برای زبان آموزانی که 24 ساعت قبل از شروع دوره و یا در روز شروع دوره ثبت نام خود را تکمیل میکنند، اعمال نمی شود و کلاس های پیشرفته شامل تخفیف نمی شوند.
3ـ هر زبان آموز میتواند فقط از یک نوع تخفیف استفاده نماید.
4 تخفیف ها ویژه کلاس های ترمیک و فشرده موسسه است.
5 تخفیف ها به ثبت نام های همزمان تعلق میگیرد.

 

جدول‌ها

ردیف موضوع تخفیفات درصدهای تخفیف
1 2 نفر از یک خانواده ـ (کلاسهای ترمیک، هر نفر 5 درصد تخفیف) 10%
2 نفر سوم از یک خانواده ـ (کلاس های ترمیک) 10%
3 کلاسهای رفع اشکال و جبرانی 10%
4 کلاسهای تکرار ترم 15%
5 زبان آموزان مرکز که همزمان از دو دوره کلاسهای موسسه استفاده نمایند 20%
6 پرسنل ، اساتید و وابستگان درجه یک 20%
7 خویشاوندی (معرفی شدگان زبان آموزان جاری) 5%