آئین نامه تخفیفات


1ـ تخفیفات در نظر گرفته شده ویژه پرداختهای نقدی میباشد.
2ـ تخفیفات ویژه زبان آموزانی که 24 ساعت قبل از شروع دوره و یا روز شروع دوره ثبتنام مینمایند، اعمال نمیگردد.
3ـ هر زبان آموز میتواند از یک نوع تخفیف استفاده نماید.
4 تخفیفات ویژه کلاسهای ترمیک و فشرده موسسه میباشد.
5 تخفیفات به ثبتنام های همزمان تعلق میگیرد.

جدول‌ها

ردیف موضوع تخفیفات درصدهای تخفیف
1 2 نفر از یک خانواده ـ (کلاسهای ترمیک) 10%
2 نفر سوم از یک خانواده ـ (کلاس های ترمیک) 20%
3 کلاسهای رفع اشکال و جبرانی 10%
4 کلاسهای تکرار ترم 15%
5 زبان آموزان مرکز که همزمان از دو دوره کلاسهای موسسه استفاده نمایند 20%
6 پرسنل ، اساتید و وابستگان درجه یک 20%
7 خویشاوندی (معرفی شدگان زبان آموزان جاری) 5%