دوره های ترم 3 تابستان، دپارتمان کوچکسال

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (کوچکسال)

دوره های انگلیسی زبان مهر در ترم سوم تابستان 1402 برای گروه سنی 4 تا 12 سال به شرح زیر است:

نام دوره تعداد جلسات روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان) وضعیت
Big fun 2/B 16 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/04 855/000 ظرفیت تکمیل
Big English 1/A 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ثبت نام
Big English 2/B 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ظرفیت تکمیل
Big Fun 1/B 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ظرفیت محدود
Big Fun 2/B 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ثبت نام
Big English 1/A 16 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/04 855/000 ثبت نام
Big  TV 2 10 روزهای زوج 1402/05/30 1402/06/22 630/000 ظرفیت تکمیل
Oxford Phonics 1/B 16 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/04 855/000 ثبت نام
Big Fun 2/C 16 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/04 855/000 ثبت نام
Big  TV 2 10 روزهای زوج 1402/05/30 1402/06/22 630/000 ثبت نام
Big Fun 3/B 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 در حال تکمیل
Big English S/B
16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ظرفیت تکمیل
Big English 3/C 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 در حال تکمیل
Big Fun 3/C 14 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/03 855/000 ثبت نام
Oxford Phonics 1/B 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ثبت نام
Big English 1/A 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ثبت نام
Big fun 2/A 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ظرفیت تکمیل
Big English 1/B 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ثبت نام
Big English 1/A 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ثبت نام
Story Time 14 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/03 855/000 ظرفیت محدود
Big English 2/B 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 در حال تکمیل
Big English 1/C 16 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/05 855/000 ثبت نام
Big Fun 3/A 14 روزهای زوج 1402/05/30 1402/07/03 855/000 ثبت نام
Big English 1/C 16 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/04 855/000 ثبت نام
Big Fun 2/A 16 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/04 855/000 ثبت نام
Big English 4/A 14 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/02 855/000 در حال تکمیل
Big English 3/C 16 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/04 855/000 ثبت نام
Big English S/A 14 روزهای فرد 1402/05/31 1402/07/02 855/000 ثبت نام