دوره های ترم سوم تابستان دپارتمان نوجوان

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (نوجوان)

دوره های  زبان مهر در تابستان 1402 برای  گروه سنی نوجوان

 

نام دوره جلسات روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان) وضعیت
Got It 3/A 16 روزهای زوج(17:10-15:30) 1402/05/14 1402/06/20 895/000 ثبت نام
Got It 2/B 16 روزهای فرد(13:40-12:00) 1402/05/15 1402/06/19 895/000 ظرفیت محدود
Got It 1/B 16 روزهای زوج(11:55-10:15) 1402/05/14 1402/06/20 895/000 ثبت نام
Got It S/A 16 روزهای زوج(17:10-15:30) 1402/05/14 1402/06/20 895/000 ثبت نام
Crash Starter 16 روزهای فرد(17:10-15:30) 1402/05/15 1402/06/19 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 2/A 16 روزهای زوج(13:40-12:00) 1402/05/14 1402/06/20 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It S/B 16 روزهای زوج(17:10-15:30) 1402/05/14 1402/06/20 895/000 در حال تکمیل
Got It 1/A 16 روزهای فرد(17:10-15:30) 1402/05/15 1402/06/19 895/000 ثبت نام
PET /A 25 روزهای زوج(18:55-17:15) 1402/05/21 1402/07/10 1/350/000 ظرفیت محدود
PET /B 25 روزهای فرد(18:55-17:15) 1402/05/22 1402/07/13 1/350/000 ظرفیت تکمیل
Pre Got/B 16 روزهای فرد(11:55-10:15) 1402/05/17 1402/06/21 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It S/B 16 روزهای فرد(11:55-10:15) 1402/05/15 1402/06/19 895/000 ثبت نام
Got It S/A 16 روزهای زوج 1402/05/16 1402/06/22 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It S/B 16 روزهای فرد 1402/05/15 1402/06/19 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It S/C 16 روزهای فرد 1402/05/17 1402/06/21 895/000 ظرفیت تکمیل
Crash Starter 16 روزهای زوج 1402/05/18 1402/06/27 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 1/A 16 روزهای زوج 1402/05/14 1402/06/20 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 1/A 16 روزهای فرد 1402/05/15 1402/06/19 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 1/B 16 روزهای فرد 1402/05/15 1402/06/19 895/000 ظرفیت تکمیل
Crash 1 16 روزهای زوج 1402/05/14 1402/06/20 895/000 ظرفیت تکمیل
Crash 1 16 روزهای زوج 1402/05/14 1402/06/20 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 2/A 16 روزهای فرد 1402/05/17 1402/06/21 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 2/B 16 روزهای زوج 1402/05/14 1402/06/20 895/000 ظرفیت تکمیل
Crash 2 16 روزهای زوج 1402/05/16 1402/06/22 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 3/A 16 روزهای زوج 1402/05/16 1402/06/22 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 3/A 16 روزهای زوج 1402/05/16 1402/06/22 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 3/B 16 روزهای فرد 1402/05/15 1402/06/19 895/000 ظرفیت تکمیل
Jumping Course 20 روزهای فرد 1402/05/15 1402/06/19 985/000 ظرفیت تکمیل
Jumping Course 20 روزهای زوج 1402/05/14 1402/06/20 985/000 ظرفیت تکمیل