دوره های ترم پاییز دپارتمان نوجوان و بزرگسال

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دوره های  زبان مهر در ترم پاییز 1402 برای  گروه سنی نوجوان و بزرگسال

 

نام دوره جلسات روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان) وضعیت
Crash Course 1 16 دوشنبه و پنجشنبه(17:10-15:30) 1402/06/27 1402/08/15 895/000 ثبت نام
Crash Course 2 16 یکشنبه و سه شنبه(18:55-17:15) 1402/06/26 1402/08/14 895/000 در حال تکمیل
Got It S/B 16 شنبه و چهارشنبه(17:10-15:30) 1402/06/27 1402/08/15 895/000 ثبت نام
Got It S /C 16 یکشنبه و سه شنبه(18:55-17:15) 1402/06/26 1402/08/14 895/000 ثبت نام
Crash Starter 16 دوشنبه و پنجشنبه(17:10-15:30) 1402/06/27 1402/08/15 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 2/A 16 شنبه و چهارشنبه(17:10-15:30) 1402/06/29 1402/08/15 895/000 ظرفیت تکمیل
Got It 1/B 16 یکشنبه و سه شنبه(17:10-15:30) 1402/06/26 1402/08/14 895/000 در حال تکمیل
Got It 3/B 16 شنبه و چهارشنبه(17:10-15:30) 1402/06/27 1402/08/15 895/000 ثبت نام
Pre Got/A 16 دوشنبه و پنجشنبه(18:55-17:15) 1402/06/26 1402/08/14 895/000 ظرفیت محدود
PET /B 25 شنبه و چهارشنبه(18:55-17:15) 1402/06/29 1402/09/22 1/350/000 ظرفیت تکمیل
Pre Got/B 16 یکشنبه و سه شنبه(17:10-15:30) 1402/06/26 1402/08/14 895/000 ظرفیت تکمیل
AEF S/A  20 یکشنبه و سه شنبه(20:40-19:00) 1402/06/26 1402/08/30 1/120/000 ثبت نام
AEF 2/B   20 یکشنبه و سه شنبه(20:40-19:00) 1402/06/26 1402/08/30 1/120/000 ثبت نام
AEF 1/A   20 یکشنبه و سه شنبه(20:40-19:00) 1402/06/26 1402/08/30 1/120/000 ظرفیت محدود
AEF 3/A 24 یکشنبه و سه شنبه(18:55-17:15) 1402/06/26 1402/09/15 1/320/000 ثبت نام
AEF 3/B 24 دوشنبه و پنجشنبه(17:10-15:30) 1402/06/27 1402/09/18 1/320/000 ظرفیت تکمیل