کارگاههای مهارتی (Teens Crash Course)

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (نوجوان)

زبان آموزان نوجوان مهر، بعد از اتمام هر دو ترم که شامل یک کتاب می شود ترمی تحت عنوان Crash Course خواهند داشت که این دوره ها کمک هرچه بیشتر به تثبیت دانش زبانی و ارتقای 4 مهارت اصلی خواهند کرد. این دوره ها شامل دوره های متمرکز بر رایتینگ، گرامر و گفتاری-شنیداری می باشد.

در دوره های Crash Course چه چیزی آموزش داده می شود؟

زبان آموزان نوجوان مهر، بعد از اتمام هر دو ترم که شامل یک کتاب می شود  ترمی تحت عنوان Crash Course خواهند داشت که این دوره ها کمک هرچه بیشتر به تثبیت دانش زبانی و ارتقای 4 مهارت اصلی خواهند کرد. این دوره ها شامل دوره های متمرکز بر رایتینگ، گرامر و گفتاری-شنیداری می باشد.

دوره های آموزشی همراه با فیلم

از آن جائیکه یادگیری از طریق تماشای فیلم ، آشنایی با اصطلاحات،ترسیم لحن گفتار و تقویت شگفت انگیز مهارت های ارتباطی (گفتار و شنیدار) را در پی خواهد داشت. لذا زبان مهر در این راستا اقدام به طراحی دور های هدفمند فیلم (ویژه دپارتمان نوجوان ) نموده است که در لهجه پذیری و افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان تاثیر به سزایی دارد.