کارگاههای مهارتی (Crash Course)

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دوره های Crash Course

در دوره ترمیک بزرگسالان جهت تقویت مهارت های اصلی و تثبیت دانش زبانی زبان آموزان، پس از اتمام هر کتاب، یک دوره کارگاهی با عنوان Crash Course برگزار می گردد.این دوره شامل کتاب های  Living Grammer و Tactics for listening می باشد. کوتاه بودن این دوره ها و آموزش با تمرین باعث می شود زبان آموزان در ترم بعد با آمادگی بیشتری حاضر شوند.