ترمیک (چهار مهارتی)

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (نوجوان)

دوره های ترمیک نوجوانان ( 13 - 15 سال )

درواحد نوجوان مشتریان ما گروه سنی 13 تا 17 سال میباشند. با توجه به اینکه دوره ی نوجوانی دوره ی خروج از کودکی و همچنین ورود به دوره ی بزرگسالی میباشد این دسته از مشتریان نیاز به حساسیت و توجه ویژه ای دارند و همچنین نیاز به خدمات متفاوتی نسبت به گروه های بزرگسالان و کودکان دارند. به طور مثال خدماتی مانند تعیین کردن کتب آموزشی مناسب.گروه آموزشی مهر از موسساتی است که دوره ای جداگانه بین کودکان و بزرگسالان برای رده ی سنی نوجوان اختصاص داده است و این موضوع اهداف ذیل را محقق میسازد: -افزایش استاندارد های آموزشی متناسب با گرو ه های سنی - هدفمند بودن ریتم دوره ها و منابع آموزشی -توجه به حساسیت های گروه سنی نوجوان و همچنین تطابق دادن ریتم آموزش آن ها با دغدغه های تحصیلی و آموزشی این گروه. این دوره شامل 8 ترم 18 جلسه ای می باشد و در غالب کلاسهای گروهی با استفاده از سری کتابهای (GOT IT(SECOND EDITION برگزار می شود.