دوره های تابستان دپارتمان کوچکسال

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (کوچکسال)

دوره های انگلیسی زبان مهر در تابستان 1402 برای گروه سنی 4 تا 12 سال به شرح زیر است:

نام دوره تعداد جلسات روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان) وضعیت
Big fun 2/B 10 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/01 2/000/000 ظرفیت تکمیل
Oxford Phonics World 1/A 16 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/12 855/000 ثبت نام
Big English 2/B 11 روزهای زوج 1402/03/08 1402/03/31 2/200/000 ظرفیت تکمیل
Big  TV 1 11 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/01 630/000 ظرفیت محدود
Big Fun 2/A 15 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/15 855/000 ثبت نام
Big English S/C 16 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/12 855/000 ثبت نام
Big  TV 2 11 روزهای زوج 1402/03/09 1402/04/01 630/000 ظرفیت تکمیل
Big Fun 3/A 15 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/12 855/000 ثبت نام
Big Fun 2/C 15 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/12 855/000 ثبت نام
Big English 3/C 16 روزهای فرد 1402/03/02 1402/03/02 855/000 ثبت نام
Big English S/B 16 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/12 855/000 در حال تکمیل
Big English S/B
13 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/05 1/950/000 ظرفیت تکمیل
Oxford Phonics 1/B 16 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/12 855/000 در حال تکمیل
Big English 1/C 16 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/12 855/000 ثبت نام
Big  TV 1 11 روزهای زوج 1402/03/08 1402/03/31 630/000 ثبت نام
Big Fun 2/B 13 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/07 855/000 ثبت نام
Big fun 2/A 16 روزهای زوج 1402/03/09 1402/04/01 855/000 ظرفیت تکمیل
Big English 3/A 16 روزهای زوج 1402/03/08 1402/04/12 855/000 ثبت نام
Big English 1/C 16 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/15 855/000 ثبت نام
Big Fun 1/B 15 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/15 855/000 ظرفیت محدود
Big TV 3 11 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/01 630/000 در حال تکمیل
Big English 1/B 16 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/15 855/000 ثبت نام
Big English 2/B 16 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/15 855/000 ثبت نام
Big English 1/C 16 روزهای فرد 1402/03/09 1402/04/15 855/000 ثبت نام