دوره های تابستان دپارتمان بزرگسال

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دوره های انگلیسی زبان مهر که در تابستان 1402 برای  گروه سنی بالای 18 سال (بزرگسال) برگزار میگردد به شرح زیر است:

 

نام دوره تعداد جلسات روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان) وضعیت
AEF S/B 20 روزهای زوج(11:55-10:15) 1402/04/03 1402/05/16 990/000 در حال تکمیل
AEF 1/A 20 روزهای زوج(20:40-19:00) 1402/04/03 1402/05/16 990/000 ثبت نام
AEF 2/B 20 روزهای فرد(20:40-19:00) 1402/04/04 1402/05/17 990/000 ثبت نام
AEF 3/A 24 روزهای زوج(11:55-10:15) 1402/04/03 1402/05/25 1/150/000 ثبت نام
AEF 4/B 24 روزهای زوج(20:40-19:00) 1402/04/03 1402/05/25 1/150/000 ظرفیت محدود
AEF 5/B 24 روزهای زوج(12:10-10:30) 1402/04/03 1402/05/25 1/150/000 ثبت نام
AEF S/A 18 روزهای فرد 1402/02/06 1402/04/07 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF S/A 18 روزهای زوج 1402/01/16 1402/03/03 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF S/B 18 روزهای فرد 1402/03/02 1402/04/29 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF 1/A 20 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/03 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF 1/B 20 روزهای فرد 1402/04/04 1402/05/17 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF 2/A 20 روزهای فرد 1402/04/04 1402/05/17 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF 2/B 20 روزهای زوج 1402/03/03 1402/05/04 990/000 ظرفیت تکمیل
AEF 3/A 24 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/15 1/150/000 ظرفیت تکمیل
AEF 3/B 24 روزهای زوج 1402/03/03 1402/05/27 1/150/000 ظرفیت تکمیل
AEF 4/A 24 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/15 1/150/000 ظرفیت تکمیل
AEF 4/B 24 روزهای زوج 1402/04/03 1402/05/25 1/150/000 ظرفیت تکمیل
AEF 5/A 24 روزهای زوج 1402/04/03 1402/05/25 1/150/000 ظرفیت تکمیل
AEF 5/B 24 روزهای فرد 1402/03/02 1402/05/15 1/150/000 ظرفیت تکمیل