دوره های انگلیسی دپارتمان نوجوان مهر ماه 1401

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (نوجوان)

دپارتمان نوجوان زبان مهر دارای ساختاری مجزا و منسجم و شامل کلاس ها و برنامه های متناسب با گروه سنی زبان آموزان می باشد. برای شرکت در این دوره ها هر زبان آموزان ابتدا آزمون تعیین سطح داده و متناسب با دانش اولیه خود، آموزش زبان انگلیسی را از دوره ی مناسب آغاز خواهد کرد.

کلاس های گروه سنی نوجوان

در این دوره از کلاس های زبان انگلیسی علاوه بر کلاس های اصلی تعدادی کلاس crash course و jumping course نیز با هدف تثبیت و مرور مطالب تعریف شده است که متناسب با سطح زبان آموز و تشخیص استاد مشاور تعریف میگردد. به طور کلی کلاس های دپارتمان نوجوان بر اساس جدول زیر برگزار میشود.

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ پایان

هزینه

Pregot B

1401/07/09

1401/08/23

650,000 تومان

Got It S/A

1401/07/09

1401/07/12

1401/08/23

1401/08/26

650,000 تومان

Got It S/B

1401/07/09

1401/08/28

650,000 تومان

Crash Course S

1401/07/09

1401/07/09

1401/08/28

1401/08/23

650,000 تومان

Got It 1/A

1401/07/12

1401/08/26

650,000 تومان

Crash Course 1

1401/07/11

1401/08/30

650,000 تومان

Got It 2/A

1401/07/09

1401/08/28

650,000 تومان

Got It 2/B

1401/07/09

1401/07/10

1401/08/28

1401/08/26

650,000 تومان

Crash Course 2

1401/07/11 1401/08/30 650,000 تومان

Got It 3/B

1401/07/11 1401/08/30 650,000 تومان

Jumping Course

1401/07/10 1401/08/29 720,000 تومان