کارگاههای مهارتی (Teens Crash Course)

کارگاههای مهارتی (Teens Crash Course)

زبان آموزان نوجوان مهر، بعد از اتمام هر دو ترم که شامل یک کتاب می شود ترمی تحت عنوان Crash Course خواهند داشت که این دوره ها کمک هرچه بیشتر به تثبیت دانش زبانی و ارتقای 4 مهارت اصلی خواهند کرد. این دوره ها شامل دوره های متمرکز بر رایتینگ، گرامر و گفتاری-شنیداری می باشد.

ترمیک (چهار مهارتی)

ترمیک (چهار مهارتی)

درواحد نوجوان مشتریان ما گروه سنی 13 تا 17 سال میباشند. با توجه به اینکه دوره ی نوجوانی دوره ی خروج از کودکی و همچنین ورود به دوره ی بزرگسالی میباشد این دسته از مشتریان نیاز به حساسیت و توجه ویژه ای دارند و همچنین نیاز به خدمات متفاوتی نسبت به گروه های بزرگسالان و کودکان دارند.