صرفا مکالمه (دو مهارتی)

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (بزرگسال)

دور های صرفا مکالمه شامل چیست؟

کتابهای Speak Now  یک دوره ی چهار سطحی آموزش مکالمه ی زبان انگلیسی می باشد که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده و مهارتهای برقراری ارتباط از طریــق مکالمه را به زبان آموزان آموزش می دهد.تمرکز اصلی این کتاب به روی مهارت های گفتاری ، شنیــداری و تلفظ زبان انگلیسی می باشد که می توان این کتاب را به عنوان کامل ترین منبع آموزش مکالمه ی انگلیسی دانست. همچنین تمرین هــای ویدئویی که در کتاب گنجانده شـده است زبــان انگلیسی را در زندگی واقعی و به صورت موقعیتی به زبـان آموز آموزش می دهــد. هر کتـــاب Speak Now شامل 32 درس دو صفحه ای با موضوعات متنوع در زندگی روزمره و کاری می باشد. این کتاب شامل موارد زیر است :
1-کتاب دانش آموز مشتمل بر 32 درس
2-کتاب تمرین منطبق بر کتاب دانش آموز
3-یک DVD شامل فایل های صوتی وVideo های کتاب دانش آموز