تبریک روز دختر به انگلیسی با ترجمه + عکس

  • تاریخ
  • دسته
    اخبار

دخترها از نعمت‌ها و آفریده‌های ارزشمند الهی هستند و به همین دلیل روز دختر مصادف با 31 اردیبهشت 1402 فرصت مناسبی است تا با ارسال متن، پیامک، عکس و متن انگیزشی این روز را به آنان تبریک بگوییم.

متن انگلیسی برای تبریک روز دختر

The world of girls is summed up in childhood in pink. A world that no creature can understand except the girls themselves. The girl is a creature more fragile than glass and harder than stone!

دنیای دخترا از بچگی توی رنگِ صورتی خلاصه میشه. دنیایی که هیچ موجودی جز خود دخترا نمی‌تونن درکش کنند. دختر موجودی شکننده‌تر از شیشه است و سخت‌تر از سنگ!

 

The beauty of a woman must be seen from in her eyes ، because that is the doorway to her heart ، the place where love resides. (Audrey Hepburn)

زیبایی زن را باید در چشمان او دید ، زیرا این درگاه قلب اوست ، جایی که عشق در آن زندگی می کند. (آدری هپبورن)

Angels are always there but because they do not have the wings called girls

فرشته ها همیشه وجود دارند اما چون بال و پر ندارند به آنها میگویند دختر

 

Some girls looks good in diamonds some girls make their life shine like diamonds.

بعضی دخترها با پوشیدن الماس زیبا به نظر میرسند و بعضی دخترها کاری میکنند زندگیشان مانند الماس بدرخشد.

 

 “If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. (Margaret Thatcher)

اگر می خواهید چیزی گفته شود، از یک مرد بخواهید؛ اگر می خواهید چیزی انجام شود، از یک زن بخواهید. (مارگارت تاچر)

Courage, sacrifice, determination, commitment, toughness, heart, talent, guts. That’s what little girls are made of ; the heck with sugar and spice. (Bethany Hamilton)

 شجاعت، فداکاری، عزم، تعهد ، سرسختی، عاطفه، استعداد، جرات. این ها چیز هایی است که دختران کوچک از آن ها ساخته شده اند؛ البته با شکر و چاشنی. (بتانی همیلتون)

 

Be that strong girl that everyone knew would make it through the worst, be that fearless girl, the one who would dare to do anything, be that independent girl who didn’t need a man; be that girl who never backed down. (Taylor Swift)

همان دختر قوی باش که همه می دانند از بدترین شرایط جان سالم به در می برد، همان دختر نترسی که جرات انجام هر کاری را دارد، همان دختر مستقلی که به یک مرد نیاز ندارد، همان دختری که هیچ وقت عقب نشینی نمی کند. (تیلور سویفت)

 

When you educate a girl, you educate a nation.

وقتی یک دختر آموزش ببیند، یک ملت آموزش می بینند.

GIRL means Gift In Real Life.

و به معنای نعمت در زندگی واقعی است.

 

Without a girl child in your family, you cannot have prosperity, happiness, and glory. Always respect her and care for her.

بدون وجود یک دختر بچه در خانواده تان، نمی توانید رفاه، شادی و شکوه داشته باشید. همیشه به او احترام بگذارید و از او مراقبت کنید.

 

National Day of the Girls Child reminds us that it is our responsibility to give them the importance they deserve and work together for their happier lives.

روز ملی دختران به ما یادآوری می کند که مسئولیت ما این است به آن ها آن طور که لیاقت شان است؛ اهمیت بدهیم و برای زندگی شادتر شان با هم همکاری کنیم.