تفاهم نامه همکاری


متقاضی محترم :
فراهم نمودن و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت از طریق گزینش دقیق مدرسان کارآمد از جمله تعهدات موسسه می باشد. خط مشی و سیاست های انتخابی موسسه، گزینش مدرسان با تجربه و با صلاحیت را تضمین مینماید. متقاضیان میبایست مراحل زیر را سپری نمایند:
1. تکمیل اینترنتی فرم تقاضا
2. تحویل مدارک ثبت نام(کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی مدارک مرتبط با زبان انگلیسی و تدریس، فیش واریزی) و دریافت موضوع دمو
3. آزمون کتبی و مصاحبه
4. پس از آزمون کتبی و مصاحبه متقاضی یکی از بخش های زبانی را بصورت نمونه تدریس مینماید.
5. از متقاضیانی که عملکرد قابل قبولی داشته باشند جهت همکاری با سیستم آموزشی دعوت خواهد شد.


مشخصات فردی سوابق تحصیلی سوابق شغلی مهارت ها موارد همکاری

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

وضعیت تاهل

وضعیت معافیت

ایمیل

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس محل سکونت