دوره های زبان انگلیسی دپارتمان نوجوان، آذر 1401

  • تاریخ
  • دسته
    انگلیسی (نوجوان)

دپارتمان نوجوان زبان مهر دارای ساختاری مجزا و منسجم و شامل کلاس ها و برنامه های متناسب با گروه سنی زبان آموزان می باشد. برای شرکت در این دوره ها هر زبان آموزان ابتدا آزمون تعیین سطح داده و متناسب با دانش اولیه خود، آموزش زبان انگلیسی را از دوره ی مناسب آغاز خواهد کرد.

کلاس های گروه سنی نوجوان

در این دوره از کلاس های زبان انگلیسی علاوه بر کلاس های اصلی تعدادی کلاس crash course و jumping course نیز با هدف تثبیت و مرور مطالب تعریف شده است که متناسب با سطح زبان آموز و تشخیص استاد مشاور تعریف میگردد. به طور کلی کلاس های دپارتمان نوجوان بر اساس جدول زیر برگزار میشود.

 

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ پایان

هزینه

Got It S/A
1401/09/07 1401/11/10

745,000 تومان

Got It S/B

1401/09/07

1401/09/08

1401/11/12

1401/11/13

745,000 تومان

Got It S/C

1401/09/09

1401/11/12

745,000 تومان

Got It 1/A

1401/09/07

1401/09/09

1401/11/12

745,000 تومان

Got It 1/B

1401/09/08

1401/11/13

745,000 تومان

Got It 2/A

1401/09/07

1401/11/12

745,000 تومان

Got It 2/B

1401/09/09

1401/11/12

745,000 تومان

Got It 3/A

1401/09/08

1401/11/13

745,000 تومان

Crash Course 2

1401/09/09 1401/11/12 745,000 تومان
Jumping Course

1401/09/09

1401/11/12

790,000 تومان