آئین نامه تخفیفات


1ـ تخفیفات در نظر گرفته شده ویژه پرداختهای نقدی میباشد.
2ـ تخفیفات ویژه زبان آموزانی که 24 ساعت قبل از شروع دوره و یا روز شروع دوره ثبتنام مینمایند، اعمال نمیگردد.
3ـ هر زبان آموز میتواند از یک نوع تخفیف استفاده نماید.
4 تخفیفات ویژه کلاسهای ترمیک و فشرده موسسه میباشد.
5 تخفیفات به ثبتنام های همزمان تعلق میگیرد.

ردیف موضوع تخفیفات درصدهای تخفیف
1 خویشاوندی (معرفی شدگان زبان آموزان جاری) 10%
2 2 نفر از یک خانواده ـ 1 نفر (کلاسهای ترمیک) 10%
3 3 نفر از یک خانواده ـ نفر سوم(کلاس های ترمیک) 20%
4 کلاسهای رفع اشکال و جبرانی 10%
5 کلاسهای تکرار ترم 15%
6 زبان آموزان مرکز که همزمان از دو دوره کلاسهای موسسه استفاده نمایند 20%
7 کارکنان موسسه 40%
8 خانواده درجه 1 کارکنان 25%
9 معرفی شدگان از طرف کارکنان 10%
10 اساتید موسسه 20%
11 خانواده درجه 1 اساتید 15%
12 معرفی شدگان از طرف اساتید 10%