ترم بهار 98 (کوچکسال)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
شنبه/چهارشنبه 1398/02/04 1398/03/22

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
یکشنبه/سه شنبه 1398/02/03 1398/03/21

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
دوشنبه/ پنجشنبه 1398/02/05 1398/03/23

ترم 1 تابستان 98 (کوچکسال)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
3 روز در هفته (زوج) 1398/03/18 1398/04/19

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
2 روز در هفته (یکشنبه/ سه شنبه) 1398/03/19 1398/04/18

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
فقط پنجشنه ها 1398/03/23 1398/05/10

ترم 2 تابستان 98 (کوچکسال)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
3 روز در هفته (زوج) 1398/04/22 1398/05/23

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
2 روز در هفته (یکشنبه/ سه شنبه) 1398/04/23 1398/05/22

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
فقط پنجشنه ها 1398/05/24 1398/07/04

ترم 3 تابستان 98 (کوچکسال)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
3 روز در هفته (زوج) 1398/05/26 1398/06/27

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
2 روز در هفته (یکشنبه/ سه شنبه) 1398/05/27 1398/06/26

ترم 1 تابستان 98 (نوجوان)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
3 روز در هفته (زوج) 1398/03/18 1398/05/10 1398/03/31

ترم 1 تابستان 98 (نوجوان)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
2 روز در هفته (یکشنبه/ سه شنبه) 1398/03/19 1398/04/23 1398/04/07

ترم 1 تابستان 98 (بزرگسال)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
3 روز در هفته (زوج) 1398/03/18 1398/04/26 1398/04/07

ترم 1 تابستان 98 (بزرگسال)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
2 روز در هفته (یکشنبه/ سه شنبه) 1398/03/19 1398/05/15 1398/04/21

ترم 1 تابستان 98 (بزرگسال)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
3 روز در هفته (زوج) 1398/03/18 1398/04/29

ترم 1 تابستان 98 (بزرگسال)

روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ میانترم
2 روز در هفته (یکشنبه/ سه شنبه) 1398/03/19 1398/05/27 1398/04/21